Smooth 柔風涼感- 維吉尼亞 系列

顯示模式:

燈扇 BLDC直流- 維吉尼亞 系列

仿古色
21129A (52吋) NT: 16750
21129AA (36吋) NT: 15600

燈扇 BLDC直流- 維吉尼亞 系列

平光黑
21129B (52吋) NT: 14050
21129BA (36吋) NT: 13250

燈扇 BLDC直流- 維吉尼亞 系列

平光黑
21129B (52吋) NT: 14050
21129BA (36吋) NT: 13250

燈扇 BLDC直流- 維尼亞吉 系列

白色
21129C (52吋) NT: 14050
21129CA (36吋) NT: 13250

燈扇 BLDC直流- 維吉尼亞 系列

黃沙金
21129D (52吋) NT: 16750
21129DA (36吋) NT: 15600

燈扇 BLDC直流- 維尼亞吉 系列

太空灰
21129E (52吋) NT: 16750
21129EA (36吋) NT: 15600

吊扇 BLDC直流- 維吉尼亞 系列

仿古色
21131A (52吋) NT: 14400
21131AA (36吋) NT: 13650

吊扇 BLDC直流- 維吉尼亞 系列

平光黑
21131B (52吋) NT: 12850
21131BA (36吋) NT: 12100

吊扇 BLDC 直流- 維吉尼亞 系列

白色
21131C (52吋) NT: 12850
21131CA (36吋) NT: 12100

吊扇 BLDC 直流- 維吉尼亞 系列

太空灰
21131D (52吋) NT: 14400
21131DA (36吋) NT: 13650